Törökszentmiklós

Folyamatban lévő fejlesztések, infrastrukturális beruházásokPályázó neve: TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Törökszentmiklós iparterületének fejlesztése

Megítélt összeg: 678 594 500 Ft

Projekt összköltsége: 799 217 000 Ft


Projekt összefoglalása: A támogatási kérelem a Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű térsége számára elkülönített indikatív keretösszegre irányul. A fejlesztés célja: Törökszentmiklós Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában (ITS) rögzített jövőképe: „Hagyományos értékeire építő, térségi központi szerepét megőrző, lakosságát megtartani képes, élhető város”. A jövőkép pozícionálja a várost a régióban/tágabb térségben, meghatározza a társadalmi gazdasági és épített környezeti domináns folyamatokat és állapotot (2030-ra elérendő elvárt állapot). Törökszentmiklós Város 2015-2020 között elérendő középtávú stratégiai céljai egyrészt a városi szintű tematikus célokat, másrészt a városrészi szintű területi célokat foglalják magukban. Törökszentmiklós városi szintű, 7-8 évre szóló középtávú tematikus céljai: T1: A térségi központi szerepet erősítő, a közszolgáltatási és közigazgatási rendszerhez kapcsolódó intézmények, piaci szolgáltatások fejlesztése T2: A városi humán erőforrás munkaerőpiaci versenyképességének, képzettségi szintjének növelése T3: Megújuló épített és megőrzött természeti környezetben élő helyi társadalom kohéziójának erősítése, leszakadt rétegek társadalmi felzárkóztatása T4: Hagyományokon nyugvó kulturális életre, rekreációs lehetőségekre alapozott turisztikai vendégforgalom bővülése T5: A helyi gazdaság jövőorientált, innovációs potenciáljának és a K+F tevékenység részarányának növelése, munkahelyteremtés Jelen projektben tervezett beruházás elemei kapcsolódnak: - a T3 tematikus célhoz, hiszen konkrétan nevesítésre került a „megtörténik a VEGYTEK területének kármentesítése”, mint elérendő állapot; - a T5 tematikus célhoz, melyben megjelenítésre kerül az ipari területek fejlesztése a kitűzött cél elérése érdekében. A projekt megvalósítása hozzájárul az ITS-ben megfogalmazott, Déli városrészhez kapcsolódó „V4. A városrész gazdasági, logisztikai funkciójának bővítése, az ipari park elérhetőségének javítása, befektetésvonzó képességének erősítése” elnevezésű városrészi szintű területi célhoz. A fenti célok nem érhetőek el az alábbi tevékenységek nélkül: - VEGYTEK területének kármentesítése; - A projekt megvalósulási helyéül szolgáló ipari terület elavult infrastruktúrájának javítása (útburkolatok, térvilágítás, csapadékvíz-elvezetés, leromlott épületek felújítása); - A fejlesztési kapacitás növelése: új raktárcsarnok építése; - Biztonságos ipari terület feltételeinek kialakítása; - Befektetés-ösztönzés révén további betelepülők megjelenítése és megtartása a városban, ezzel a foglalkoztatási szint növelése, az elvándorlási hatások csökkentése. Az alapvetően sikeres ipari park további célja, hogy területi, infrastrukturális és szolgáltatási szempontból egyaránt alkalmas legyen jelentősebb területi igényű, magas hozzáadott értéket előállító iparágak befektetőinek megtelepítésére. A fejlesztési cél reagál az érintett terület hiányos, elhasználódott közlekedési és közmű ellátottságára, valamint a rekultiválandó szennyezett területek jelenlétére. Vállalkozás- és beruházás ösztönzés erősítésére azért is szükség van, mert Törökszentmiklóson a foglalkoztatottsági mutatók (2011) JNSZ megyei területi összehasonlításban is kedvezőtlenek, országos összehasonlításban pedig különösen kedvezőtlenek. Részben a munkanélküliség melletti kedvezőtlen életkilátások jelentik a városból történő elvándorlás mozgatórugóját. Sajnálatosan a fiatalok – és egyre inkább a középkorúak is – nem találnak maguknak képzettségükhöz és tapasztalataikhoz illeszkedő, megfelelően jövedelmező, s ezzel megélhetést biztosító munkahelyet a városban. Ennek oka elsősorban strukturális jellegű. Amellett, hogy jelentős számú és arányú a térségből a városba ingázó és munkát vállaló foglalkoztatott dolgozó, a valódi problémát a minőségi, magasabb képzettséget igénylő, egyben magasabb bérszínvonalat biztosító munkahelyek hiánya, illetve alacsony aránya jelenti. A cél tehát a munkahelyek számának növelésének elősegítése, és lehetőség szerint a munkahelykínálat belső struktúrájának átalakítása. A város hosszú távú célja egy, a jelenleginél komplexebb képzési rendszert, az innovációs potenciál fejlődését, és az új munkahelyek számának növelését egyaránt eredményező gazdasági struktúra kialakítása, amelynek eredményeként a magasabb képzettséggel rendelkezők számára is vonzó és perspektivikus munkahelyek jönnek létre. Ennek infrastrukturális és befektetés-ösztönző pilléréhez járul hozzá a jelenlegi projekt keretében megvalósuló fejlesztés. A foglalkoztatás javítása, a munkanélküliség csökkentése érdekében szükség van a már korábban megkezdett, de az utóbbi években stagnáló vállalkozás- és beruházásösztönző tevékenységre, melynek révén az ipari park területén, illetve egyéb kijelölt iparterületen újabb foglalkoztatók jelennek meg (lehetőség szerint magasabb hozzáadott értéket előállítani képes gazdasági szereplők), illetve a már meglévők bővítést, fejlesztéseket hajtanak végre. A fejlesztés az ITS-ben rögzített 3-as akcióterületen valósul meg, mely gazdaságfejlesztési és szociális rehabilitációs célú akcióterület típusú. Az önkormányzat tervei szerint ezen az akcióterületen elvégzett tevékenységekhez (szociális városrehabilitáció keretében végrehajtott képzések révén) kapcsolódóan lehetőség szerint meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy az akcióterületen élő hátrányos helyzetű, jelenleg alulképzett rétegek lehetőség szerint kapcsolódjanak be az akcióterület foglalkoztatási rendszerébe. A terület kiválasztásának indoklása: A déli iparterület Törökszentmiklós meghatározó gazdasági centruma, a prosperáló ipari park, illetve az iparterületek hasznosítása, a foglalkoztatottságban betöltött szerepük okán továbbfejlesztése indokolt. Törökszentmiklós város területén jelenleg kevés az olyan, nagy területen elhelyezkedő, megfelelő infrastruktúrával rendelkező terület, amely ipari-gazdasági besorolású. A gazdasági szereplők részéről (jelenleg már a városban tevékenykedő vállalkozások által jelzett bővítési szándékok, valamint az újonnan a városba betelepülni szándékozó szereplők jelzései alapján) pedig értékelhető igények mutatkoznak az ipari terület fejlesztésére, bővítésére. A beruházás további indokaként említendő, hogy az érintett terület környezeti károkkal terhelt (történeti örökségből kifolyólag: korbábban vegyi anyagok átfejtését végezték a területen). Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015.03.23-án kelt kérelmére indult kármentesítési műszaki beavatkozási terv elfogadására, valamint kármentesítési műszaki beavatkozási terv módosítására indított környezetvédelmi hatósági eljárásban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, JN/KTF/01009-14/2015 ügyiratszámon kelt határozatában rögzítette a kármentesítés műszaki beavatkozási tervét, melyben meghatározásra kerültek az érintett területek, illetve az ütemterv is. Ennek megfelelően az Önkormányzatnak kármentesítési kötelezettsége keletkezett az érintett területet illetően, amely tevékenységet két ütemben (2018.12.31-ig, illetve 2021.01.31-ig) végre kall hajtania. Tekintettel arra, hogy jelenleg más forrásbevonási lehetőség nem áll rendelkezésre a környezeti kármentesítési tevékenység megvalósítására, jelen projekt részét képezi az I. ütemben megvalósítandó kármentesítési tevékenység (ld. a pályázathoz csatolt Határozat). A projekt megalapozottságát alátámasztó legfontosabb tényezők tehát az alábbiak: - az ITS gazdaságfejlesztési alappillére a munkahelyteremtést szolgáló fejlesztések elősegítése, kezdeményezése; - a megyében a szolnoki ipari parkon kívül csak ez az iparterület rendelkezik használható iparvágánnyal; - a város konkrét betelepülési igényekkel rendelkezik a befektetők részéről; - környezeti kármentesítési tevékenység az érintett területen. A projekt célja: A fejlesztés révén a megújult iparterületen, olyan működőtőke fogadási feltételek jönnek létre, melyre alapozottan további vállalkozások telepedhetnek be. Hosszú távú célok: - A belső erőforrásokra épülő, gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző gazdaságfejlesztés. - A fejlesztett üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által. A projekt közvetlen, rövid távú céljai: - környezeti károk (Határozat szerinti I. ütemnek megfelelő) felszámolása. - vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztése, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül; - vízgazdálkodási rendszer korszerűsítése a kijelölt iparterületen; - közlekedő utak, parkolók építése - térvilágítás korszerűsítése - a porta, az iroda felújítása - a kémiai labor épületének átalakítása szociális épületté - új raktárcsarnok építése - kamera-, és beléptető rendszer kiépítése A projekt közvetett célja: - új munkalehetőségek megteremtése, ezáltal a foglalkoztatás szintjének növelése; - gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér fejlesztése; - helyi adóbevételek növekedése A projekt műszaki tartalma: A projekt megvalósítási helyszíne: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György út 17. sz. Hrsz.: 6829/1-4 volt „VEGYTEK” IPARTELEP, mely 100%-ban önkormányzati tulajdonú terület. A pályázatban megvalósítani kívánt beruházás bemutatása: A beruházás négy részre bontható, melyek a következők: 1. Az iparterület alapinfrastruktúrájának korszerűsítése Vízgazdálkodási közművek korszerűsítése Jelen projekt célja az ipari területen olyan közműellátottság megteremtése, ami biztosítja a már ott működő gazdálkodók működési feltételeit, valamint lehetővé teszi, hogy a még nem hasznosított területekre újabb gazdálkodók települjenek be. Ehhez a vízgazdálkodási közművek közül a vízellátás-, és a csapadékvíz-elvezetés területén van szükség építési jellegű beavatkozásra. Vízellátás Az ipartelep megfelelő vízellátásához egy 254 m hosszú KPE D110 vízvezeték építése szükséges, mely a meglévő vízvezetékről ágazik le és a 2.sz. épületet megkerülve rövid, az iparvágánnyal párhuzamos haladás után a 2.sz. épülettel párhuzamosan halad a betonutat keresztezve, ahol egy tűzcsappal ér véget. A vezetékről egy bekötést terveztünk a meglévő 50 m3-es tüzivíztározóba, valamint 3 db NA100 földfeletti tűzcsap építését terveztük. A telep tüzivíz-ellátásához a tervezett vezetékkel ellátott 50 m3-es tározó mellett még 3 db 250 m3-es tározótartály áll rendelkezésre, melyek az 1.sz.épület K-i oldalánál a betonút mellett helyezkednek el. A tartályok meglévő vízhálózatra történő rákötését üzembiztonsági problémák miatt jelen projekt keretében felújításra terveztük. Csapadékvízelvezetés Az ipartelep csapadékvíz-elvezetéséhez két feladatot kell megoldani, egyrészt a meglévő hálózat vizeit összegyűjtő torkolati szakasz üzemképességét kell biztosítani, másrészt az összegyűjtött csapadékvizek elvezetését kell megoldani a városi csapadékvíz-csatornába. Az ipartelepen jelentős tetőfelület és burkolt felület van, melyekről a csapadékvizek gyorsan lefolynak, így a csapadékvízcsúcsot az átemelő gazdaságos kialakítása miatt csökkenteni kell. Ehhez egy árvízcsúcs-csökkentő tározót terveztünk, melynek a hidrológiai vizsgálatok szerint 200 l/s átemelő kapacitás esetén 2000 m3 tározókapacitásának kell lenni. Az iparvágány csapadékvizeinek befogadására épült egy csapadékvíz tározó az ipartelep K-i részén, az iparvágány mellett, azonban annak fenékszintje a meglévő gravitációs csapadékcsatornák fektetési szintjét figyelembe véve a csapadékvizeket gravitációsan nem tudta volna befogadni. A meglévő tározó pályázati előírások miatt nem volt mélyíthető, így egy másik árvízcsúcs csökkentő tározót terveztünk. Ennek fenékszintjét úgy határoztuk meg, hogy a teljes ipartelepről a csapadékvizeket gravitációsan be tudja fogadni a szükséges árvízcsúcs csökkentő kapacitás (2000 m3) biztosítása mellett. A tározót a szivárgási és a környezetvédelmi szempontok miatt HDPE fóliaburkolattal terveztük ellátni. A tározóból egy 200 l/s teljesítményű ?3,6 m-es MOBA aknás átemelő vezeti el a csapadékvizeket egy 213 m hosszú KPE D315 méretű nyomóvezetékkel a Béla király úton lévő városi csapadékcsatornába. Az ipartelep meglévő csapadékcsatornáinak torkolati vízelvezetéséhez két zárt csapadékcsatornát terveztünk, melyek a meglévő, de gyakorlatilag megsemmisült csapadékcsatornák nyomvonalán épülnek. A gyűjtőcsatorna a 2. sz. épület DK-i sarkán a meglévő akna átépítésével indul és az épülettel párhuzamosan halad, majd derékszögű törés után becsatlakozik a tervezett tározóba. A csatorna a 0+000-0+052 szelvényei között ?80 cm-es mérettel, a további szakaszain ?60 cm-es mérettel betoncsövekből épül. A gyűjtőcsatorna 0+052 szelvényben lévő aknájába csatlakozik be a másik tervezett zárt csapadékcsatorna, mely a 2. sz. épület ÉNY-i oldalán kiépült csapadékcsatornák vizeit vezeti el a meglévő és az ipari tevékenység következtében gyakorlatilag megsemmisült. A csapadékcsatorna nyomvonalán a tervezett tározó felé. A csatorna ?50 cm-es betoncsövekből épül. Az előzőekben ismertetett csapadékvíz-elvezető létesítmények megépítése után a meglévő ipartelepi csapadékvízelvezető-hálózat alkalmas lesz az ipartelep csapadékvizeinek elvezetésére, azonban ehhez az átépítéssel nem érintett meglévő csatornákon még egy nagynyomású vízzel történő csatornatisztítást el kell végezni. Terület-előkészítés. Út és térburkolatok korszerűsítése, térvilágítás megújítása: A felújításnak része a meglévő közlekedő utak és a térburkolatok egy részének felújítása, továbbá a minimálisan szükséges térvilágítás kiépítése. A tervezett munkák közforgalom számára nem megnyitott Önkormányzat tulajdonában álló de nem közterületen valósulnak meg, ezért a 93/2012. (V. 10.) „az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről” Korm. rendelet alapján nem engedélyköteles tevékenység. Tervezett kialakítás A telephely kapubejárója a 46. sz. főúthoz csatlakozik, mely a tehergépjárművek akadálymentes ki és bekanyarodásához korrigálni szükséges. A telephely bejárata mellett kerül kialakításra egy 40 férőhelyes térkő burkolatú személygépjármű parkoló merőleges beállási lehetőséggel, a 46. sz. főút melletti párhuzamos véderdősáv figyelembevételével. A parkoló a későbbiekben szükség szerint a Béla király utca fele bővíthető. A meglévő tér- és útburkolatokat többségében elég felújítani, mely a meglévő öntöttaszfalt burkolat lebontása, a beton felület kiegyenlítése után térkő burkolatot kapna. A lokálisan tönkrement burkolatrészeknél a meglévő pályaszerkezet teljes egészében elbontásra kerül és új térkő burkolatú pályaszerkezet épül. A porta, a szociális épület és a műhely épületnél, továbbá a vasúti pálya keresztezéseknél a magassági korlát miatt a burkolat szintet nem lehet emelni, ezért a meglévő pályaszerkezetet teljes egészében elbontásra kerül és új térkő burkolatú pályaszerkezet épül a meglévő szintre. A raktár épület DNY-i és ÉK-i oldalán jelenleg egy fix magasságú rámpa található az épület teljes hosszában, melynél a burkolat szintje ~10-12 cm-rel meg fog emelkedni. A rámpáról a tehergépjárművek oldalsó rakodása továbbra is megoldható lesz, a hátsó rakodás emelőhátfalas gépjárműveknél megoldható lesz, vagy nagyobb rakodási igény esetén elengedhetetlen a dokkoló egység beépítése a rakodó rámpába. A térkő burkolatokat a meglévő beton szegélyek elbontása után egy beton kiemelt, illetve süllyesztett szegéllyel kell határolni. Tervezett pályaszerkezetek: Parkoló új pályaszerkezete (kis igénybevétel): - 8 cm egy. beton térkő burkolat - 3 cm NZ 0/5 zúzalék ágyazat - 15 cm vtg. Ckt alapréteg - 20 cm vtg. homokos-kavics talajjavító ágyazat Műhely épület előtti terület új pályaszerkezete (közepes igénybevétel): - 8 cm egy. beton térkő burkolat - 3 cm NZ 0/5 zúzalék ágyazat - 15 cm vtg. Ckt alapréteg - 18 cm vtg. M 56 j. alapréteg - 20 cm vtg. homokos-kavics talajjavító ágyazat Közlekedő út új pályaszerkezete (nagy igénybevétel): - 8 cm egy. beton térkő burkolat - 3 cm NZ 0/5 zúzalék ágyazat - 20 cm vtg. Ckt alapréteg - 18 cm vtg. M 56 j. alapréteg - 20 cm vtg. homokos-kavics talajjavító ágyazat Közlekedő út és térburkolat felújítása: - 8 cm egy. beton térkő burkolat - 3 cm NZ 0/5 zúzalék ágyazat - M 22 j. kiegyenlítő réteg - ~3 cm meglévő öntöttaszfalt lebontása - meglévő megmaradó beton burkolat A telephely és az új parkoló területén a minimálisan szükséges térvilágítás épül. A meglévő térvilágítási oszlopokat és térvilágítási földkábeleket el kell bontani. Új térvilágítási földkábeleket kell fektetni, új 8 m magas egy, illetve két karos horganyzott acél oszlopokon korszerű alacsony energia felhasználású led-es lámpafejeket kerülnek elhelyezésre. Az út és térburkolat építés, felújítás után a burkolatok melletti padkát rendezni kell 1-2 m szélességben, majd füvesíteni szükséges. 2. Új épület építése Az iparterületen egy új csarnok építését tervezzük. A tervezett épület általános adatai: Acél tömörszelvényű egyhajós keretszerkezet kialakítású, 1 szintes. Beépített alapterület: 1650 m2 Hasznos alapterület: 1580 m2. A tervezett raktárépület fűtetlen raktárépületként kerül megtervezésre. Az épület villamos energia felhasználásának energiahatékonyságának biztosítása érdekében az épület magastető szerkezetén 30 kV h napelemes rendszer kialakítása tervezett. 3. Meglévő épületek felújítása, korszerűsítése, átalakítása Felújításra kerül a jelenleg meglévő porta és iroda épülete, továbbá átalakításra kerül a kémiai labor épülete szociális helyiséggé. PORTA épületének felújítása: Az épület belső helyiségei építészetileg elavultak, elhasználódtak, a helyiségek teljes belső épületgépészeti és építészeti felújítása tervezett. Ennek megfelelően a teljes belső felületek burkolat cseréje, festése, épületgépészeti vezeték és szerelvények cseréje került betervezésre. A teljes belső épületvillamossági rendszer felülvizsgálata szükséges, melynek eredménye alapján szükséges dönteni az elektromos rendszer felújításáról. Az épület energetikai szempontból az előzetes felmérés alapján jelen állapotában a „HH” –gyenge energetikai osztályba sorolandó. Az épület követelményeknek megfelelő energetikai felújítása szükséges, melynek során a homlokzati falak utólagos 15 cm vastagságú EPS-80 hőszigetelő rendszerrel kerülnek burkolásra. A homlokzati nyílászárók fokozott hőszigetelésű műanyag szerkezetű nyílászárókra való cseréje mindenképpen indokolt. A lapostetős zárófödém szintén utólagos 15 cm-es EPS- 100 hőszigeteléssel kerül kialakításra. Az épület fűtési rendszere nem változik, továbbra is gázkonvektoros parapetfűtés lesz. Az energetikai korszerűsítés után az épület tervezett energetikai besorolása min. „DD” - korszerűt megközelítőre – változik (ez pályázati felhívásban rögzített elvárás). IRODA épületének felújítása: Egyes helyiségek teljes belső épületgépészeti és építészeti felújítása indokolt. A többi helyiségben a karbantartó felújítás elegendő. Ennek megfelelően az érintett helyiségekben a belső felületek burkolatcseréje, festése, épületgépészeti vezeték és szerelvények cseréje került betervezésre. Az épületben akadálymentes WC helyiség kerül kialakításra. Az épület funkciója nem változik. Az épület energetikai szempontból az előzetes felmérés alapján jelen állapotában a „HH” –gyenge- energetikai osztályba sorolandó. Az épület követelményeknek megfelelő energetikai felújítása szükséges, melynek során a homlokzati falak utólagos 15 cm vastagságú EPS-80 hőszigetelő rendszerrel kerülnek burkolásra. A homlokzati nyílászárók fokozott hőszigetelésű műanyag szerkezetű nyílászárókra való cseréje mindenképpen indokolt. A lapostetős zárófödém szintén utólagos 15 cm-es EPS-100 hőszigeteléssel kerül kialakításra. Az épület fűtési rendszere nem változik, továbbra is gázkonvektoros parapetfűtés lesz. Az energetikai korszerűsítés után az épület tervezett energetikai besorolása min. „DD” - korszerűt megközelítőre - változik. Az épület használati melegvíz (HMV) ellátásának energia hatékony biztosítása érdekében az épület lapostetőjén napkollektoros rendszer kialakítása tervezett 2*8 db síkkollektorral. Az épületet az akadálymentes megközelítés biztosítása érdekében külső rámpával látjuk el, 5%-os lejtőkarok kialakításával, térkő burkolattal. Meglévő KÉMIAI LABOR átalakítása szociális helyiséggé: Az épület funkciója az eredeti funkciójáról szociális épületté változik. Az épület földszintjén 1 db öltözőegység kerül kialakításra 15-20 fős létszám szociális igényeinek biztosítására, a szükséges helyiségek kialakításával. Az emeleti szinten 2 db öltözőegység kerül kialakításra, 1 egység 15-20 fős létszám szociális igényeinek biztosítására, 1 kisebb egység pedig 10-15 fős létszám kiszolgálására. Az emeleti részen 2 db irodahelyiség is helyet kap. Az összes helyiség teljes belső épületgépészeti és építészeti felújítása indokolt mind azok műszaki állapota, mind a helyiségek funkcióváltása miatt. Ennek megfelelően az érintett helyiségekben a belső felületek burkolatcseréje, festése, épületgépészeti vezeték és szerelvények cseréje került betervezésre. Az épületben akadálymentes WC helyiség kerül kialakításra. Az épület energetikai szempontból az előzetes felmérés alapján jelen állapotában a „HH” –gyenge energetikai osztályba sorolandó. Az épület követelményeknek megfelelő energetikai felújítása szükséges, utólagos külső hőszigeteléssel, a homlokzati nyílászárók cseréjével. Az épületnek jelenlegi fűtési rendszere elbontásra került, ezért új radiátoros központi fűtés került betervezésre, kondenzációs gázkazán beépítésével. Az energetikai korszerűsítés után az épület tervezett energetikai besorolása min. „DD” - korszerűt megközelítőre - változik. Az épület használati melegvíz (HMV) ellátásának energia hatékony biztosítása érdekében az épület lapostetőjén napkollektoros rendszer kialakítása tervezett 2*8 db síkkollektorral. Az épületet az akadálymentes megközelítés biztosítása érdekében külső rámpával látjuk el, 5%-os lejtőkarok kialakításával, térkő burkolattal. 4. Kármentesítés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2015.03.23-án kelt kérelmére indult kármentesítési műszaki beavatkozási terv elfogadására, valamint kármentesítési műszaki beavatkozási terv módosítására indított környezetvédelmi hatósági eljárásban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, JN/KTF/01009-14/2015 ügyiratszámon határozatban rögzítette a kármentesítés műszaki beavatkozási tervét. A tervben szereplő szennyezett terület a jelen pályázat megvalósulási helyét is érinti. A pályázati felhívás értelmében kötelező a kármentesítés. A határozatban rögzített két ütemből az I. ütem megvalósítása tervezhető be jelen pályázatba, tekintettel arra, hogy az I. ütemben elvégzendő feladatok férnek bele a pályázati keretrendszer adta 36 hónapos megvalósítási időszakba. Ennek keretében megtörténik az ipari terület Gorkij utca felőli peremterületen a mikrobiológiai reaktív zóna (MRZ) kialakítása, továbbá a fázisos szénhidrogén kitermelés a forrásterületen (a feltárt alulúszó fázis eltávolítása az új és a régi lefejtő környezetében – ez mintegy 1,1 ha területet érint). A „rehabilitált talaj összkiterjedése” elnevezésű vállalást úgy értelmeztük, hogy az a régi és az új lefejtő területét adja ki, ez 1,1 ha. A fenti beruházások kiegészítéseként térfigyelő és beléptető rendszer kerül kialakításra a területen, a vagyonvédelem érdekében. Szolgáltatások igénybevétele a projekt során: A projekt megvalósítása a projektgazda Önkormányzat feladata, melynek megvalósítására konzorciumot nem kíván létrehozni. A projekt megvalósítását a teljes projekt időtartam alatt a projektmenedzsment szervezet irányítja. A projektmenedzsment szervezet irányítója a projektmenedzser, Hoppál Márta, akinek munkáját projekt team segíti. A projekt team belső magjához tartozik a pénzügyi vezető is. A projektmenedzser és a pénzügyi vezető az önkormányzat munkatársa, díjazásuk személyi jellegű ráfordításként került beépítésre a pályázat költségvetésébe. A projekt menedzsment munkáját segíti a TM.GF Kft., amely az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező vállalkozás. A projekt minőségbiztosítási szolgáltatási költség a 272/2015. (XI.5.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában foglaltak figyelembe vételével került betervezésre („projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja”). A TM.GF Kft. ügyvezetője Marsi Péter, aki sok éves tapasztalattal rendelkezik európai uniós projektek előkészítése és lebonyolítása terén. A TM.GF Kft. által kínált szolgáltatások kiegészítik a belső projektmenedzsment munkáját. Ezt kiegészítve a projekt előkészítési fázisában különböző szakemberek kerültek bevonásra: környezeti kármentesítés, út és elektromos tervezés, csapadékvíz és viziközmű tervezés szakterületen. A projektmenedzsmenthez kapcsolódóan egyéb külső szolgáltatásokat is igénybe fog venni az Önkormányzat. További külső szakemberek által nyújtott szolgáltatások a megvalósítás fázisában: - közbeszerzési tanácsadó - műszaki ellenőrök (mérnök szervezet(ek)) - marketing/kommunikációs tanácsadás; - kötelező tájékoztatási feladatokat ellátó szervezet; A projektben tervezett önállóan megvalósítható tevékenységek: - A "B" jelű tevékenységen beül: a) az iparterület alapinfrastruktúrájának átalakítása, felújítása; b) új épület építése; c) meglévő épületek átalakítása, felújítása. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: - Megújuló energiaforrások részarány-növelése; - Barnamezős terület kármentesítése. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: - Akadálymentesítés; - Energiahatékonysági intézkedések - Nyilvánosság biztosítása: A „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” és a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei 2020” c. dokumentumok alapján az alábbi tevékenységek valósulnak meg a projekt keretében: ELŐKÉSZÍTÉS során: - Kommunikációs terv - 2-4 oldalas szórólap (1000 db) - Az önkormányzat meglévő honlapján aloldal létrehozása a projekthez kapcsolódó tartalommal - 1 alkalommal lakossági fórum tartása MEGVALÓSÍTÁS alatt: - Fotódokumentáció készítése - Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról - Sajtómegjelenések összegyűjtése - 50 fő részvételével sajtónyilvános esemény a projekt nyitórendezvénye - "B" tábla 1 db - Médiamegjelenés MEGVALÓSÍTÁST KÖVETŐ SZAKASZ során: - Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról - Sajtómegjelenések összegyűjtése - Sajtónyilvános projektátadó szervezése legfeljebb 50 fő részvételével - 2-4 oldalas eredménykommunikációs kiadvány (szórólap) - "D" tábla 1 db - TÉRKÉPTÉR feltöltése A tevékenység megvalósítása során az esélyegyenlőségi szempontok maradéktalanul betartásra kerülnek. A projekt rendezvényei nem közvetítenek szegregációt. Lehetőség szerint a projekt nyilvános rendezvényeit olyan helyszíneken rendezzük meg, hogy azok valamennyi szempontra tekintettel legyenek. A projekt megvalósítására 6 mérföldkövet tervezünk: 1. mérföldkő (2017.06.30.): A pályázati felhívásban meghatározott projekt előkészítési dokumentáció teljes körűen teljesítésre kerül. Elkészülnek az engedélyes, majd a kiviteli tervek minden beruházási elem vonatkozásában (víziközmű fejlesztés, építészet, útépítés, világítás). A projektmenedzsment szervezet elkezdi munkáját. Kiválasztásra kerül a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végző szakértő szervezet, a műszaki ellenőr, a marketing feladatokat ellátó cég, a kötelező kommunikációs feladatokat végző szervezet. A kivitelezés tekintetében lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás (ajánlattételi felhívás és dokumentáció kidolgozása, ajánlati, bírálati szakasz lebonyolítása, végül szerződéskötés). 2. mérföldkő (2017.12.31.): A kivitelezés eléri a 25 %-os készültségi szintet. Mindeközben a műszaki ellenőri, a projektmenedzsment feladatellátás, és a kötelező tájékoztatási feladatok ellátása folyamatos. A marketing tevékenységek közül megvalósul: honlap. 3. mérföldkő (2018.06.30.): A beruházás eléri az 50 %-os készültségi szintet. A műszaki ellenőri, a projektmenedzsment feladatellátás, és a kötelező tájékoztatási feladatok ellátása folyamatos. A befektetés ösztönző marketing tevékenységek folyamatosak. 4. mérföldkő (2018.12.31.): A kivitelezés eléri a 75 %-os készültségi szintet. Mindeközben a műszaki ellenőri, a projektmenedzsment feladatellátás, és a kötelező tájékoztatási feladatok ellátása folyamatos. 5. mérföldkő (2019.11.30.): A műszaki ellenőri, a projektmenedzsment feladatellátás, és a kötelező tájékoztatási feladatok ellátása folyamatos. A marketing tevékenységek folyamatosak. A kivitelezés eléri a 100 %-os készültségi szintet. 6. mérföldkő (2019.12.31.): Minden tervezett és vállalt tevékenység megvalósul, ezzel a teljes projekt fizikai megvalósulása teljesül. Benyújtásra kerül a záró beszámoló, záró kifizetési igénylés. A pályázati felhívás 3.2 pontjában előírt releváns feltételek teljesülése: a) A fejlesztés során legalább egy önállóan támogatható tevékenység megvalósul. b) A beruházás nem zöldmezős. c) A fejlesztéssel érintett ipari terület tulajdonosa Törökszentmiklós Városi Önkormányzat. d) Az új 1580 m2-es raktárcsarnok építése azért szükséges, mert nem áll rendelkezésre. e) Az új épület raktár funkciót tölt be, mely a 3.1.2.a pontban kivétel alá tartozik. f) A fejlesztéssel érintett terület a település településrendezési tervében "Gip1" kategóriába, azaz Gazdasági-ipari kategóriába sorolt, barnamezős terület. g) -h) A támogatást igénylő tulajdonában lévő ingatlanon terveztük a fejlesztést. i) Telekhatáron kívüli megvalósítást nem tartalmaz a projekt. j) A terület nem osztatlan közös tulajdon. k) Az építési költségek tervezésekor figyelembe vettük a folyó évre vonatkozó Építőipari Költségbecslési Segédletben szereplő referencia árakat. m-n) Eszközbeszerzés nem eleme a projektnek. o) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális, takarékos módon állítottuk össze; a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megtartásával.p) Az üzleti terv a felhívás mellékletét képező üzleti terv útmutató alapján készült. q) A tervezés és megvalósítás során az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai betartásra kerülnek. Rehabilitációs környezettervező szakértő bevonásra kerül. ) A a beruházást követően a vizsgált épület a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti legalább „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába esik. s) Azbesztmentesítés nem releváns. t) Az arányosítás nem vonatkozik a projektünkre. u) A nyilvánosság biztosítása a fentiekben részletezett módon történik, betartva minden előírást. v) Ingatlankiváltást nem tervezünk. w) A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk. x) A projekt rendezvényei nem közvetítenek szegregációt. Lehetőség szerint a projekt nyilvános rendezvényeit olyan helyszíneken rendezzük meg, hogy azok valamennyi szempontra tekintettel legyenek. y) Az egyetemes tervezés elveit figyelembe vettük. aa) A Helyi Esélyegyenlőségi Programot csatoljuk.cc) A projektnek nincs előre látható klímakockázata. A Területspecifikus melléklet értékelési szempontjainak való megfelelés: 1.1 A tervezett fejlesztést a hatályos Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Program 34. oldalán található táblázat "1. Gazdaságfejlesztési prioritás 1.1.1 Szolnok-Törökszentmiklós-Martfű térsége gazdasági súlyának növelése" elnevezésű beavatkozásként nevesíti. A beavatkozási szintű kapcsolat kimutatható. 2.1 Törökszentmiklós lakossága 20 626 fő (Forrás:KSH) 3.1 Törökszentmiklós a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján szabad vállalkozási zónájú település. 3.2 A projekt meglévő iparterületen valósul meg. 4.1 A beruházás közvetlenül hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez (ld. üzleti terv 4.3 fejezet) 1 fő felvétele megvalósul. 4.2 Az együttműködést vállalja az önkormányzat (ld. üzleti terv 2.2 fejezete)


 • Település típus: Város
 • Lakos (fő): 19890 lakos
 • Járás: Törökszentimiklósi járás
 • Járási központ: Igen
 • Közmű infrastruktúra: Teljes
 • Vasúti kapcsolat: Igen
 • Vasúti megálló típusa: Rendezö
 • Vízi kapcsolat: Nincs
 • Kikötő típusa: -
 • Közútkapcsolat: 46 főút
 • Távolság legköz. autópálya legközelebbi lehajtótól (km): 88
 • Távolság megyeszékhelytől (km): 20
 • Menetidő megyeszékhelytől (perc autóval): 25
 • Távolság fővárostól (km): 132
 • Menetidő fővárostól (perc autóval): 95
 • Munkanélküliségi ráta: 6%

Ipari park

Cégek a településen

 • AIR-TRAKTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Növénytermesztési szolgáltatás
  Alapítás éve: 2015
  Létszám: 2
 • AGROMIKLÓS Mezőgazdasági Termelő- Szolgáltató-, Feldolgozó- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
  Alapítás éve: 1993
  Létszám: 16
 • AGRO-CONTAKT 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
  Alapítás éve: 2005
  Létszám: 8
 • AGRO-MA 2000 Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
  Alapítás éve: 2008
  Létszám: 0
 • Adria Soluzioni Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Közúti áruszállítás
  Alapítás éve: 2014
  Létszám: 6
 • AGROFALKON Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Üzletvezetés
  Alapítás éve: 2001
  Létszám: 0
 • AERO-GABONA Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Közúti áruszállítás
  Alapítás éve: 1998
  Létszám: 0
 • AgrInfo Kereskedelmi, Szolgáltató és Könyvelő Betéti Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
  Alapítás éve: 2000
  Létszám: 2000
 • AGROSZUNYOGH Korlátolt Felelősségű Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
  Alapítás éve: 2016
  Létszám: 2016
 • AGROKARD 2001. Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Betéti Társaság
  Székhely: a cim
  Fő tevékenység: Sertéstenyésztés
  Alapítás éve: 1995
  Létszám: 0